Doba čtení: 5 minut
  1. ÚVOD

Tyto Podmínky (jak je tento pojem spolu s dalšími pojmy uvozenými v tomto článku 1 velkým písmem definován v článku 2 těchto Podmínek) jako součást Smlouvy upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů v souvislosti s užíváním Aplikace v rámci jejího beta-testování.

  1. DEFINICE

2.1.      Není-li stanoveno jinak, mají následující výrazy uvozené velkým písmem v těchto Podmínkách následující význam:

„Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Kifli, mezi jejíž hlavní funkcionality patří správa financí pro podnikatele, a to i prostřednictvím sdělování informací o platebním účtu vedeného Bankou;

„Banka“ znamená společnost Fio banka, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11 721, IČO: 618 58 374, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704;

„GDPR“ znamená Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Podmínky“ znamená tyto Podmínky užívání aplikace Kifli v rámci jejího beta-testu;

„Provozovatel“ znamená společnost Blok37 s.r.o., se sídlem Na Hlinkách 402, 252 25 Zbuzany, IČO: 054 35 871, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262752;

„Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace;

„Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem způsobem uvedeným v článku 4.2, jejímž předmětem je užívání Aplikace Uživatelem za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;

„Uživatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu odlišnou od Provozovatele, která v souladu s těmito Podmínkami užívá Aplikaci v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

„Uživatelský obsah“ znamená obsah vložený nebo vytvořený Uživatele v uživatelském prostředí Aplikace;

„Uživatelský účet“ znamená část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;

„Zákon o platebním styku“ znamená zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

  1. UPOZORNĚNÍ

3.1.      Uživatel bere na vědomí, že užívání Aplikace nepředstavuje užívání jakýchkoliv platebních služeb ve smyslu Zákona o platebním styku. Provozovatel prostřednictvím Aplikace neposkytuje žádné platební služby, a to ani platební službu informování o platebním účtu dle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o platebním styku, neboť užívání Aplikace je zcela bezplatné, jeho účelem je pouze její betatestování (zkušebního provozu) a Provozovatel prostřednictvím Aplikace nevykonává žádnou podnikatelskou činnost spočívající v poskytování platebních či jiných služeb Uživatelům.

3.2.      Uživatel bere na vědomí, že jelikož Provozovatel neposkytuje žádné platební služby ve smyslu Zákona o platebním styku, nepodléhá dohledu České národní banky a nevztahují se na něj žádná regulatorní omezení jako na poskytovatele platebních služeb dle Zákona o platebním styku.

  1. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1.      Možnost uzavření Smlouvy a užívání Aplikace bude nabídnuta jen omezenému okruhu osob pro účely beta-testování Aplikace. Těmto osobám bude poskytnut přístup do uživatelského prostředí Aplikace. Každá osoba dle předchozí věty musí mít platební účet u Banky.

4.2.      V uživatelském prostředí Aplikace bude osobám uvedeným v článku 4.1 zpřístupněn návrh těchto Podmínek, které tvoří obsah Smlouvy, a registrační formulář. Vyplněním registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Registrovat“ Uživatel vytvoří Uživatelský účet s tím, že tento krok se současně považuje za bezvýhradné přijetí návrhu Smlouvy (včetně Podmínek) Uživatelem a tedy uzavření Smlouvy s Provozovatelem.

4.3.      Uživatel výslovně prohlašuje, že Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

4.4.      Každý Uživatel je oprávněn vytvořit si v uživatelském prostředí Aplikace více než jeden Uživatelský účet.

  1. UŽÍVÁNÍ APLIKACE

5.1.      Uživatel má na základě Smlouvy právo bezplatně užívat Aplikaci v rozsahu umožněném Provozovatelem, a to pro účely betatestování Aplikace.

5.2.      Provozovatel neposkytuje žádné záruky za funkčnost, kvalitu, stabilitu ani kontinuitu funkcí Aplikace ani jakýchkoliv jejích funkcionalit, a to ani po jakoukoliv sjednanou dobu. Provozovatel rovněž Uživateli neposkytuje technickou ani uživatelskou podporu ve vztahu k Aplikaci a nezaručuje ani neodpovídá za to, že jakékoliv chyby nebo nedostatky v Aplikaci budou odstraněny nebo napraveny. Provozovatel nezaručuje a neodpovídá za to, že Aplikace bude odpovídat specifickým požadavkům Uživatele.

5.3.      Provozovatel má právo vyloučit Uživatele z užívání Aplikace nebo jeho užívání Aplikace omezit, a to bez uvedení důvodu. Provozovatel má právo Aplikaci, její část nebo jakoukoliv její funkcionalitu kdykoliv odstavit, změnit, odstranit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to i bez uvedení důvodu.

5.4.      Uživatel je povinen při užívání Aplikace jednat tak, aby předcházel vzniku újmy, a to jak na straně Uživatele, tak na straně Provozovatele.

5.5.      Uživatel není oprávněn prostřednictvím Aplikace strojově (zejména prostřednictvím tzv. softwarových robotů) vytěžovat data ani jakoukoliv databázi spojenou s Aplikací.

5.6.      Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může při provozování Aplikace používat služby třetích stran za účelem zajištění hardwarových, softwarových, a síťových technologií, včetně potřebných uložišť, nezbytných pro provozování Aplikace.

5.7.      Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze v souladu se Smlouvou a případně v souladu s instrukcemi dostupnými prostřednictvím uživatelského rozhraní Aplikace.

5.8.      Provozovatel nemá povinnost kontrolovat ani posuzovat Uživatelský obsah. Provozovatel si však vyhrazuje právo vymazat nebo znepřístupnit jakýkoliv Uživatelský obsah, a to i bez uvedení důvodu.

  1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

6.1.      Uživatel užívá Aplikaci v rámci jejího betatestování výhradně na vlastní riziko a vzdává se tímto výslovně práva na náhradu jakékoliv škody vůči Provozovateli vzniklé nikoliv úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti v souvislosti s užíváním Aplikace. Provozovatel zejména neodpovídá za žádnou újmu vzniklou Uživateli nebo třetím stranám v důsledku snížení dostupnosti nebo selhání Aplikace, hackerských útoků, závad nebo výskytu dalších chyb v Aplikaci.

6.2.      Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemá uzavřenou žádnou pojistnou smlouvu, ani neexistuje žádné jiné pojištění, ze kterého by bylo možné uspokojit jakékoliv případné nároky Uživatelů na plnění v souvislosti s touto Smlouvou.

6.3.      Uživatel je odpovědný za nakládání se svými Přihlašovacími údaji a nese odpovědnost za jejich ztrátu, zcizení nebo neoprávněné užití.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jako správce zpracovávat osobní údaje (kontaktní údaje, včetně emailové adresy, IP adresa, číslo účtu u Banky, údaje o pohybech na účtu u Banky, včetně jmen zákazníků Uživatele a dalších protistran z transakcí na účtu u Banky, informace spojené s betatestováním) Uživatele v rozsahu nezbytném pro užívání Aplikace a její betatestování dle této Smlouvy a v souladu s GDPR.

  1. ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU A UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ APLIKACE

8.1.      Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv s okamžitou účinností jednostranně zrušit jakýkoliv Uživatelský účet a tím i Smlouvu s Uživatelem, a to bez jakéhokoliv důvodu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že Provozovatel je též oprávněn kdykoliv znepřístupnit nebo smazat jakákoliv data dostupná v Aplikaci, a to i bez jakéhokoliv důvodu.

8.2.      Provozovatel je rovněž oprávněn vypovědět Smlouvu výpovědí, a to bez jakéhokoliv důvodu a s okamžitou účinností.

  1. ZMĚNA PODMÍNEK

9.1.      Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit s tím, že změna Podmínek bude Uživateli oznámena prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu zadanou Uživatelem v uživatelském prostředí Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny Podmínek odmítnout a Smlouvu vypovědět ve výpovědní době ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změny Podmínek odmítnul.

9.2.      Rozumná potřeba změny těchto Podmínek vyplyne zejména, avšak nikoli výlučně, v případě, kdy by Provozovatel získal příslušné oprávnění k poskytování platebních služeb dle Zákona o platebním styku.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Je-li nebo stane-li se kterékoliv ujednání Smlouvy zcela nebo zčásti neplatným či nevynutitelným, je nebo bude neplatné či nevynutitelné pouze toto ujednání a platnost či vynutitelnost zbývajících ujednání zůstane nedotčena, pokud z povahy Smlouvy nebo z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

10.2.     Smlouva, jakož i právní vztah jí založený se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

10.3.     Účastník se zavazuje vyvinout maximální úsilí k odstranění sporů vzniklých v důsledku užívání Aplikace zejména prostřednictvím jednáním s Provozovatelem. Spory ze Smlouvy rozhoduje příslušný český soud.